آماده سازی نقشه سه بعدی از پروژه

هدف اصلي بدست آوردن شرايط استاندارد هواي بيرون اعم از دماي خشك و مرطوب محيط بيرون در گرمترين ساعات تابستان و سردترين ساعات زمستان بعنوان دو شرط حدي در طراحي، همچنين يافتن مقدار حدي سرعت و جهت وزش باد و ميزان تشعشع ميباشد

بار حرارتي و برودتي ساختمان

تجهيزات گزينش شده بر اساس بار بدست آمده در شرايط فوق بيش از ۹۹% يا ۵/۹۷% يا ۹۵% كل ساعات شبانه روز از يك فصل بحراني، تابستان يا زمستان به بار حرارتي يا برودتي واقعي پاسخ ميدهد. لذا ميتوان با توجه به ميزان حساسيتي كه در ساختمان مورد نظر در مقابل تغييرات شرايط جوي حاكم است يكي از پارامترهاي فوق را بعنوان مبناي طراحي برگزيد تا تجهيزات مناسب گزينش گردد

شرايط محيطي مناسب

انسان همواره براي گرم كردن خود در ماه هاي سرد سال و بويژه در مناطق سردسير با مشكلات عديده اي روبرو بوده است. اين مشكل يعني عدم وجود شرايط محيطي مناسب در ماه هاي گرم سال بويژه در مناطق گرمسير بروز ميكند كه آن عبارت از ايجاد روشي مناسب براي كاهش درجه حرارت به منظور نگه داشتن بدن در محيط خنك ميباشد